„Łączą nas góry i muzyka”

Od 1. sierpnia 2011 roku do 31. lipca 2012 roku Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej realizuje projekt pt."Łączą nas góry i muzyka" nr. PL- SK/TAT/IPP/II/14.
 

Całkowity koszt projektu to 29.131,00 EUR

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 24.761,35 EUR, wkład własny Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej to: 1.456,55 EUR, natomiast kwota dofinansowania z budżetu państwa to: 2.913,10 EUR.
 
Partnerem projektu jest Obec Kyjov z siedzibą w Kyjovie, reprezentowanym przez Juraj Chamila.
 
Koordynatorem projektu jest Anna Cwynar.
 

Projekt zakłada realizację następujących działań: 

  • przeprowadzenie warsztatów muzycznych,
  • opracowanie i aranżację utworów do wspólnego wykonania – o charakterze regionalnym,
  • nagranie materiału dźwiękowego na płytę,
  • organizację koncertu w Kyjovie na Słowacji,
  • organizację i przeprowadzenie koncertu finałowego,
  • utworzenie i aktualizację strony internetowej.

 

 Cele bezpośrednie:

1. Nawiązanie kontaktów i współpracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk związanych z działalnością kulturalną na swoim terenie – w tym przedstawicielami samorządu lokalnego (Słowacja) i instytucji kultury będącej jednostką organizacyjną lokalnego samorządu (Polska) oraz członkami zespołów muzycznych działających pod egidą tych podmiotów. Zakłada się, iż kontakty te i współpraca będą kontynuowane i będą się rozwijać również po zakończeniu projektu.

2. Pobudzenie i utrwalenie wśród uczestników projektu tożsamości regionalnej mającej silne oparcie na wspólnej kulturze, tradycji i folklorze (z mocnym akcentem na muzyczne tradycje regionu pogranicza polsko-słowackiego). Wyrazem tej tożsamości będzie wspólne nagranie kilku utworów muzycznych znanych w tradycji ludowej po obu stronach granicy i wspólne występy zespołów muzycznych mające miejsce również po zakończeniu realizacji projektu

3. Podniesienie poziomu edukacji (głównie muzycznej) i wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych uczestników projektu poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez fachowców w dziedzinie muzyki i kultury oraz w sesji nagraniowej w profesjonalnym studiu nagrań.

4. Wykorzystanie nabytej postawy, wiedzy i umiejętności do aktywnego kształtowania swojej sytuacji życiowej i otaczającej rzeczywistości (wykorzystanie folkloru, tradycji i kultury do rozwoju turystyki w regionie, tym samym poprawy warunków bytowych mieszkańców regionu)

 

 

 Projekt "Łączą nas góry i muzyka" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 

Odwiedzin :
© 2011 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej